Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 του 1

iCana-The Hemp Market

Serenity Full Spectrum CBD (96%) Vape 1ml with Gelato Flavor

Serenity Full Spectrum CBD (96%) Vape 1ml with Gelato Flavor

Κανονική τιμή €26,90 EUR
Κανονική τιμή Τιμή πώλησης €26,90 EUR
Πώληση Εξαντλημένα
Συμπεριλαμβανομένου του φόρου. Αποστολή υπολογίζεται στο ταμείο.

Introducing the Serenity CBD Vape 1ml, a cutting-edge product that combines the highest quality standards with the delectable taste of Gelato flavor. Produced in Germany and now available exclusively on i-cana.com, this vape cartridge offers an unparalleled CBD vaping experience with its 96% pure CBD oil and tantalizing Gelato infusion.

Created with meticulous attention to detail, our Serenity CBD Vape 1ml is crafted using the finest ingredients and adheres to the strictest manufacturing standards. We source our CBD oil from organically cultivated hemp plants, ensuring a pure and natural product that promotes overall well-being. With an impressive 960mg of CBD in each cartridge, you can trust that every puff delivers a potent and therapeutic experience.

Our advanced extraction process guarantees the preservation of the plant's beneficial compounds, resulting in a full spectrum CBD oil that harnesses the potential of various cannabinoids and terpenes. Whether you seek relaxation, stress relief, or a sense of calm, our vape cartridge provides a holistic and balanced approach to well-being.

Indulge your senses with the irresistible Gelato flavor infused in our Serenity CBD Vape 1ml. The smooth, creamy notes reminiscent of the popular Italian dessert blend harmoniously with the natural earthiness of CBD, creating a truly sublime vaping experience. Treat yourself to the exquisite taste and unwind with each flavorful inhalation.

At i-cana.com, we are dedicated to delivering exceptional quality. Our Serenity CBD Vape 1ml undergoes rigorous testing by reputable third-party laboratories to ensure compliance with the highest industry standards. Rest assured, you are investing in a product that prioritizes purity, potency, and your overall safety.

Discover serenity and well-being with the new Serenity CBD Vape 1ml. Produced in Germany with uncompromising quality and attention to detail, this vape cartridge exemplifies excellence in CBD vaping. Embrace the enchanting Gelato flavor and embark on a journey of relaxation and rejuvenation. Visit our store to experience the pinnacle of CBD vaping satisfaction. Elevate your vaping experience with Serenity CBD Vape 1ml and indulge in a moment of tranquility and pleasure.

Αποστολές & Επιστροφές

δείτε τις τιμές αποστολής στο ταμείο!

Οδηγίες φροντίδας

Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος

Δείτε πλήρεις λεπτομέρειες

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
  • Δωρεάν αποστολή

    Παρέχεται δωρεάν αποστολή με ελάχιστη παραγγελία 60.-Euro ή περισσότερο